Lloc: Barcelona
Data: Setembre 2016
Volta: Auditoria i diagnosi

El treball realitzat consisteix en la recopilació de dades i redacció d’un manual de bones pràctiques en aplicació de la Normativa d’Accessibilitat en l’espai públic al municipi de Barcelona.  Per exposar aquestes pràctiques, s’ha realitzat un anàlisi del compliment de la normativa en diferents actuacions de la ciutat de Barcelona, posteriors al 2010, que es recull en quaranta fitxes tècniques que descriuen la intervenció de manera gràfica i escrita.  Es presenten les fitxes localitzades en un mapa de tot el municipi de Barcelona, on podem veure que s’ubiquen en els diferents punts de la ciutat, en gairebé tots els barris. Cada fitxa té un codi de dos números. El primer correspon a l’ordre dels elements i la seva classificació per grups, i el segon correspon al districte de Barcelona on està ubicat. Per tal de reconèixer i poder fer una descripció tècnica detallada dels diferents paviments podotàctils utilitzats en les actuacions, s’ha elaborat una fitxa general resum de tots ells. En aquesta, apareixen les exigències que demana la Normativa de la UNE que han de complir els paviments i un resum dels diferents tipus que s’han trobat en les intervencions analitzades, destacant quins compleixen certs aspectes de la normativa i quins no.

 

fitxa